Kennisbank

Gesloten tijd

Weet jij hoe het zit? Gesloten tijd 2024

Voordat je gaat vissen is het altijd slim om de gesloten tijd, actuele regels en visrechten van het viswater te checken. De gesloten tijd kent twee periodes: Een gesloten tijd aassoorten en een gesloten tijd vissoorten. In het voorjaar hebben sportvissers met name voor het baars vissen, snoek vissen en snoekbaars vissen veel vragen. Hier lees je hoe het zit.
Sportvisbrigade Logo
Sportvisbrigade
Auteur

Alles wat je wil weten;

Maart 2024

Sportvisserij Nederland zegt, “In maart 2024 mag je volgens de wet vissen met kunstaas, een stukje vis of een dood visje. Vang je hiermee een snoek dan moet je deze direct terugzetten (gesloten tijd voor de snoek). 

Vang je een snoekbaars of baars die voldoet aan de minimummaat dan mag je deze snoekbaars of baars houden, tenzij de vergunningsvoorwaarden dit verbieden”.

April en mei 2024

Vanaf 1 april geldt ook de “gesloten tijd voor aassoorten”. Van 1 april tot aan 27 mei(de laatste zaterdag) mag je niet met kunstaas, een stukje vis of met een dode vis vissen en moet je iedere snoek, snoekbaars of baars die je eventueel vangt, direct terugzetten (zowel gesloten tijd voor aassoorten als voor de vissoorten snoek, snoekbaars en baars).

 

Vanaf de laatste zaterdag van mei (einde gesloten tijd aassoorten en einde gesloten tijd voor snoekbaars, baars en snoek) mag je wettelijk gezien weer met alle aassoorten vissen en mag je bovenmaatse snoekbaarzen, baarzen en snoeken in bezit hebben, tenzij de vergunningsvoorwaarden dit verbieden. 

Speciale Vergunningsvoorwaarden federaties

Een visrechthebbende kan als voorwaarde in de schriftelijke toestemming een langere gesloten periode vaststellen voor bepaalde vissoorten. Zo geldt voor de wateren van de federaties Friesland en Groningen Drenthe dat in maart ook snoekbaars al moet worden teruggezet. Ook geldt in deze wateren buiten de gesloten tijd, naast de minimum maat, ook een maximum maat voor snoekbaars van 70 centimeter. Op grond van de vergunningsvoorwaarden moet snoek bijna overal direct worden teruggezet.

Gesloten tijd voor vissoorten

Een gesloten tijd is niet een verbod om op die soort te vissen. Een gesloten tijd is er om de betreffende vissoort te beschermen en geldt daarom voor iedereen dus zowel voor sportvissers als beroepsvissers.

Wettelijke gesloten tijden per vissoort:

 • Snoek: van 1 maart tot aan de laatste zaterdag van mei (IJsselmeer: tot en met 30 juni).
 • Barbeel, kopvoorn en winde van 1 april tot en met 31 mei.
 • Snoekbaars en baars*: van 1 april tot aan de laatste zaterdag van mei (IJsselmeer: tot en met 31 mei)**.
 • Beekforel: van 1 oktober tot en met 31 maart.
 • Elft, fint, kwabaal, meerval, serpeling, sneep, zeeforel, zalm, zeeprik en vlagzalm: het hele jaar.
 • Rivierprik: van 1 november tot en met 31 januari en van 1 maart tot en met 30 april.

Let op: naast de gesloten tijden voor bepaalde vissoorten geldt er van 1 april tot aan de laatste zaterdag van mei (voor het IJsselmeer: van 16 maart tot en met 30 juni) voor de meeste wateren ook een gesloten tijd voor het gebruik van alle soorten kunstaas (met uitzondering van kunstvliegen kleiner dan 2,5 cm.), een dood visje, een stukje vis en slachtproducten. 

* voor baars kleiner dan 22 cm. geldt, behalve voor het IJsselmeer, een uitzondering. In art. 7 van het “Reglement minimummaten en gesloten tijden 1985” is namelijk bepaald dat degene die het recht heeft om met de hengel te vissen een onbeperkt aantal ondermaatse baarzen in bezit mag hebben op voorwaarde dat de baarzen levend worden bewaard in een leefnet of emmer en levend in hetzelfde water worden teruggezet.

** op grond van art. 5c van de “Uitvoeringsregeling visserij” geldt de gesloten tijd weliswaar tot en met 31 mei maar op basis van art. 61 van de “Uitvoeringsregeling visserij” geldt er een vrijstelling vanaf de laatste zaterdag van mei.

Graskarper moet altijd worden teruggezet, deze vissoort wordt uitgezet om overtollige plantengroei in het water tegen te gaan.

Gesloten tijd aassoorten voor de hengel

Er geldt er van 1 april tot aan de laatste zaterdag van mei (voor het IJsselmeer: van 16 maart tot en met 30 juni) een wettelijk verbod om in het Nederlandse binnenwater te vissen met een vishengel met de volgende aassoorten:

 • een dood visje;
 • een stukje vis (ongeacht hoe groot);
 • slachtproducten;
 • alle soorten kunstaas, met uitzondering van kunstvliegen kleiner dan 2,5 cm.

Het verbod geldt op grond van het tweede lid van art. 6 van het “Reglement voor de binnenvisserij 1985” niet voor het vissen in de wateren van Walcheren, Schouwen-Duiveland, Tholen en Noord-Beveland, in het kanaal van Zuid-Beveland, in de Haven van Goes, in het Veerse Meer en het Grevelingenmeer en in de met die meren in open gemeenschap staande inhammen, kreken, spranken, killen en gaten.

Voor de visserijwetgeving worden niet alleen “echte” vissen als “vis” aangemerkt maar ook diverse schaal- en schelpdieren waaronder de verschillende soorten kreeften, krabben, garnalen en inktvissen. Het is dus ook verboden om van 1 april tot aan de laatste zaterdag van mei te vissen met kreeften, krabben, garnalen (inclusief de steurkrab) of inktvissen.

Het verbod geldt alleen voor het vissen met een hengel. Het gebruik van de betreffende aassoorten in het lokvoer is dus niet verboden.

De wettekst maakt geen verschil in soorten kunstaas. Formeel geldt de gesloten tijd dus ook voor kunststof maden, mais etcetera. Dit is vreemd omdat je in de betreffende periode wel met echte maden en mais mag vissen. 

Dit komt omdat de regeling bedoeld is om het vissen op roofvis te voorkomen. Bij het tot stand komen van de regeling bestond er echter alleen nog maar kunstaas voor het vissen op roofvis. Daarom wordt er in de wettekst geen onderscheid gemaakt in soorten kunstaas. Om geen enkel risico te lopen kan een sportvisser in de betreffende periode beter geen kunstmaden en dergelijke gebruiken maar alleen echte maden.

N.B. een visrechthebbende heeft het recht om voorwaarden te stellen waaronder in “zijn” water mag worden gevist. Een visrechthebbende kan daarom als voorwaarde in de schriftelijke toestemming een langere gesloten periode vaststellen voor het gebruik van bepaalde aassoorten. 

Dit is bijvoorbeeld gebeurd bij het IJsselmeer en het Markermeer waar de gesloten tijd voor bepaalde aassoorten al eerder ingaat en ook langer duurt dan de wettelijke periode. In de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren en de Kleine Lijst van Viswateren is de gesloten periode voor deze wateren vastgesteld van 16 maart tot en met 30 juni. Daar is ook te lezen dat er bijzondere voorwaarden gelden voor het in bezit mogen hebben van baars en snoekbaars in de nabijheid van het IJsselmeer.

Gesloten tijd aassoorten en gesloten tijd vissoorten

Gedragscode voor sportvissers

Sportvisserij Nederland heeft diverse gedragscodes opgesteld. Naast alle ongeschreven regels die sportvissers onderling hebben opgesteld zijn er ook namelijk geschreven regels die als leidraad aan de waterkant dienen.

Sportvisserij gedragscode voor vis welzijn

Sportvissen is een activiteit waar levende dieren bij betrokken zijn. Het welzijn van vissen kan tengevolge van het vangen, onthaken en terugzetten van vis bij onzorgvuldig handelen negatief worden beïnvloed. Beschadigingen en/of stress kunnen het gevolg zijn.

Sportvissers zijn daarom verplicht met zorg en respect met de vissen om te gaan.

1. Wees ervan bewust dat gevangen vissen (dood of levend) gevaarlijke visziektes kunnen verspreiden. Zet een gevangen vis daarom alleen terug in het water waar deze is gevangen. Zet een vis direct, zorgvuldig en in hetzelfde water terug.

2. Het materiaal dient geschikt te zijn voor de te vangen vis (formaat, soort). Zorg bij het vissen dat:

 • de haak niet wordt geslikt;
 • de vis alleen in de bek wordt gehaakt;
 • de lijn niet breekt;
 • de dril zo kort mogelijk duurt;
 • verwondingen zoveel mogelijk worden voorkomen.

3. De vis dient voorzichtig te worden geland en dient tijdens het onthaken goed te worden vastgehouden zonder echter in de vis te knijpen.

4. Vissen die voor eigen consumptie zijn bestemd, zoals bijvoorbeeld eigen gevangen forel,  moeten -liefst vóór het onthaken- worden gedood door een stevig klap op de kop. Dit dient bij voorkeur te gebeuren met een priest of ander daarvoor geschikt zwaar voorwerp, waarna direct de kieuwbogen kunnen worden doorgesneden.

5. Vissen mogen alleen levend worden bewaard in geschikte leefnetten overeenkomstig de leefnetcode van Sportvisserij Nederland, in een geschikte bun e.d., die voldoende ruimte en zuurstof bieden.

6. Vissen met levende aasvis is in Nederland verboden. Bij gebruik van aasvissen voor het vissen op roofvis, dienen deze vóór bevestiging aan de haak te worden gedood met een klap op de kop.

7. Tijdens viswedstrijden dient te worden voorkomen dat de gevangen vis tijdens het wegen en terugzetten wordt beschadigd. Zorg er voor dat er voldoende weegpunten aanwezig zijn, vermijd te lange blootstelling aan lucht en zet de vis zo dicht mogelijk bij de plek terug waar deze is gevangen.

8. Zet een gevangen vis in de best mogelijke conditie terug door:

 • zodanig te werk te gaan en middelen te gebruiken dat tijdens het binnenhalen, onthaken en/of terugzetten van de vis geen verwondingen aan de slijmlaag en organen van de vis worden veroorzaakt;
 • altijd over een hakensteker, een onthaaktang en geschikt landingsmiddel (bijv. schepnet) te beschikken;
 • de tijd dat een vis uit het water is zo kort mogelijk te houden;
 • een vis alleen met nat gemaakte handen aan te raken;
 • de vis bij voorkeur in het water te onthaken;
 • het contact met de kieuwen en ogen van de vis te vermijden;
 • bij het vissen op roofvis altijd een kniptang voor (meertandige) haken mee te nemen;
 • bij het onthaken van grote vissen (karper en snoek) altijd een onthaakmat te gebruiken; zo behandel je een vis: veilig en zorgvuldig!
 • bij diepgehaakte vissen de lijn zo dicht mogelijk bij de haak door te knippen en daarna de vis weer terug te zetten, mits verwacht wordt dat de vis dit overleeft;
 • ernstig gewonde vissen niet terug te zetten, direct te doden en mee te nemen naar huis;
 • niet op zodanige dieptes te vissen, dat vissen door het drukverschil beschadigd raken;
 • niet tijdens de paaitijd op roofvis te vissen;
 • de gevangen vis zo snel mogelijk voorzichtig in hetzelfde water terug te zetten;
 • indien nodig de vis bij het terugzetten te ondersteunen, totdat deze in staat is om op eigen kracht weg te zwemmen.

9. Ruim na een visdag lijnen en andere rommel op. Achtergelaten vislijnen en haken kunnen veel schade aanrichten.

Zorgvuldig

Verantwoord omgaan met de vis is erg belangrijk. Zeker als je tegenwoordig kijkt naar de maatschappelijke acceptatie van de sportvisserij.

Sportvisserij en loodgebruik

Sportvisserij Nederland, de Unie van Waterschappen en de Rijksoverheid hebben onlangs de Samenwerkingsovereenkomst Sportvisserij Loodvrij 2022-2024 ondertekend. Daarmee krijgt de Green Deal Sportvisserij Loodvrij een vervolg en wordt de komende jaren verder gewerkt aan het terugdringen van loodgebruik in de sportvisserij.

Lood wordt door veel sportvissers gebruikt als verzwaring van de vislijn, in kunstaas en in voerkorven. Door verlies kan dit vislood in het milieu terecht komen. Lood is schadelijk voor mens en dier en is daarom een ongewenste stof. Op veel plekken in de samenleving is daarom het gebruik van lood al teruggedrongen of verboden. Denk hierbij aan benzine, verf, waterleidingen en in de jacht.

Tip van de Sportvisbrigade: Wees slim en stop met het kopen van lood. De komende jaren zal de wet- en regelgeving verder worden aangescherpt. Dan wil je niet met kilo’s lood in de visschuur achter blijven.

Green Deal Sportvisserij Loodvrij

In de Green Deal lees je al wat de toekomst brengt. Bespaartip is dus om te stoppen met het kopen van lood, loodvervangers zijn wellicht duurder maar wel langer inzetbaar. 

De samenwerkingsovereenkomst heeft hetzelfde doel als de Green Deal Sportvisserij Loodvrij, waar van 2018 t/m 2021 aan is gewerkt: een volledig loodvrije sportvisserij in 2027. De focus ligt hierbij op het voortzetten van de bewustwordingscampagne van de gevolgen van loodgebruik voor mens en milieu. Daarnaast wordt ingezet op maatregelen op Europees niveau om het gebruik van vislood verder terug te dringen.

Bewustwording

Lood is een zwaar metaal, schadelijk voor het watermilieu en leidt o.a. tot loodvergiftiging bij watervogels. Ook voor ons kleven er ernstige en directe gezondheidsrisico’s aan het gebruik en verwerken van lood. Sportvissers komen in contact met lood via de huid, maar ook via de slijmvliezen (bij het dichtbijten van loodhageltjes) of via de luchtwegen (zodra lood wordt gesmolten en gegoten). 

Bij het gieten van lood komen schadelijke looddampen vrij die onbedoeld kunnen worden ingeademd of kunnen neerslaan in de omgeving. Mede daarom wordt er ingezet op de transitie naar milieuvriendelijke alternatieven.

Leefnetcode

Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van een leefnet zeker niet nadelig hoeft te zijn voor de bewaarde vissen. In het algemeen geldt echter hoe minder handelingen er met een vis worden gedaan hoe kleiner de kans op beschadiging. Iedere extra handeling betekent extra risico. Gebruik daarom alleen een leefnet als het nodig is. 

Wil je een leefnet gebruiken of moet je net worden vernieuwd, kies dan voor een leefnet met de volgende eigenschappen:

 • een diameter van 40 cm of meer
 • een lengte van 2,5 meter of meer
 • een maaswijdte van maximaal 6 mm
 • knooploos gemaakt
 • van zacht materiaal gemaakt
 • voorzien van voldoende hoepels om het goed uit te leggen

Goed gebruik van het leefnet:

 • Zorg dat een zo groot mogelijk deel van het leefnet onder water is, zodat de vis het volume kan benutten.
 • Zorg dat het leefnet bij voorkeur horizontaal gestrekt uit staat in plaats van verticaal
 • Zorg dat golven geen vat hebben op het leefnet om beschadiging van de vis te voorkomen.
 • Zorg dat de vis zo kort mogelijk in het leefnet verblijft.
 • Zorg dat er niet te veel vis in het leefnet zit, gebruik desnoods een tweede net.
 • Zorg dat je het leefnet voorzichtig leeg maakt.

Gedragscode karpervissen

Naast de wettelijke visserijregels, bestaat er een gedragscode voor de omgang met karper en het karper vissen:

 • Vis alleen met visveilige systemen
 • Gebruik bij het onthaken en fotograferen altijd een onthaakmat
 • Houd de vis nat bij het onthaken en fotograferen
 • Ga verantwoord om met het gebruik van de bewaarzak (gebruik deze niet in de paaitijd)
 • Zet de karper terug in het water waarin hij is gevangen

Bron: Sportvisserij nederland

De boetebedragen verschillen per overtreding en per visjaar. Check de visrechten vooraf en houdt je eraan, dit voorkomt onnodige boetes. Zo houdt je meer geld over voor nieuwe visspullen.

Ja, je mag nachtvissen mits je een nachtvispas bezit. Let op, je mag alleen in de zomermaanden juni, juli en augustus nachtvissen binnen de bebouwde kom. 

Kijk altijd hoe het zit met nachtvissen bij jouw hengelsportvereniging.

Met de gewone vispas heb je recht om met twee hengels te vissen. Voor het vissen met drie hengels heb je een derde hengel-sticker nodig op de vispas.

Ja, je hebt een vispas nodig om te vissen op de nederlandse binnenwateren. Ben jij jonger dan 14, dan mag je vissen zonder vispas. Let wel op, er zijn wel regels verbonden aan aassoorten en aantal hengels. 

Check voorafgaand aan je vissessie hoe het qua regels zit bij jouw hengelsportvereniging en haar viswateren.

1 hengel en een beperkt aantal aassoorten. Check de kleine lijst van viswateren hoe het exact zit met de regels omtrent deze vispas.

Op vrijwel alle openbare vaarwateren mag je met drie hengels vissen. Per hengelsportvereniging verschillen de rechtsgeldigheid van de derde hengel-vergunning voor clubwateren. Informeer dus altijd voorafgaand aan je vissessie of dit van toepassing is op jouw viswater.

Forellenkwekerijen, sommige visvakantieparken en avonturenvijvers zijn de uitzondering op de vispas. Hier kun jij vissen zonder vispas.

 • Snoek: van 1 maart tot aan de laatste zaterdag van mei (IJsselmeer: tot en met 30 juni).
 • Snoekbaars en baars*: van 1 april tot aan de laatste zaterdag van mei (IJsselmeer: tot en met 31 mei)**.

Voor meerval geldt het hele jaar een terugzetplicht, houdt wel rekening met de gesloten tijd voor aassoorten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

We value your privacy

We use cookies to enhance your browsing experience, serve personalized ads or content, and analyze our traffic. By clicking "Accept All", you consent to our use of cookies.