Stemwijzer voor sportvissers

Stem wijzer met deze informatie voor sportvissers!

Een saai onderwerp, maar een belangrijk thema; de verkiezingen! Dit heeft invloed op tastbare zaken van de hengelsport, zoals het beheer van viswateren, de visstand en de beschikbaarheid van visstekken. Wij geven per provincie aan welke partijen rekening houden met de sportvisserij en welke partijen uitgesproken tegen zijn.
Sportvisbrigade Logo
Sportvisbrigade
Auteur
Stemwijzer voor sportvissers

Stemwijzer voor sportvissers per provincie;

Provinciale staten verkiezingen;

Sportvisserij Nederland

Op 15 maart 2023 vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats, gelijktijdig met de waterschapsverkiezingen. Deze verkiezingen zijn ook relevant voor ons als sportvissers, omdat provincies betrokken zijn bij het aanpakken van bovenlokale thema’s zoals de inrichting van de fysieke leefomgeving, de aanleg van voorzieningen rondom viswateren en de ecologische hoofdstructuur van de regio. 

Ongeveer 70% van de Nederlanders beweegt maandelijks in de openbare ruimte en wij vissers zijn een groot deel hiervan. Een goed onderhouden buitenruimte is belangrijk voor de sportvisserij, zodat wij optimaal kunnen genieten van de natuur en rust aan of op het water. Het is daarom belangrijk dat provincies actief bijdragen aan meer ruimte voor het sportvissen en sportief bewegen in het buitengebied.

Provincies kunnen bij het bepalen van beleid op gebieden zoals infrastructuur, milieu en cultuur rekening houden met recreatief medegebruik. Het aanleggen van kleine voorzieningen zoals vissteigers, trailerhellingen en parkeerplaatsen kan de sportieve recreatie een enorme impuls geven. Een goede toegankelijkheid en inrichting van onderhoudspaden en vaarwegen draagt ook bij aan betere opties voor recreanten, zoals sportvissers, wandelaars en fietsers. En dus indirect aan een betere mentale gezondheid van vele mensen!

Het is daarom interessant om voor de Provinciale Statenverkiezingen te kijken naar de verschillende politieke partijen en de plannen van de kandidaten met betrekking tot de openbare buitenruimte. Er kunnen zaken tussen zitten die jou aanspreken omdat ze zorgen voor beter toegankelijke natuur en waterkant. Dit is niet alleen van belang voor sportvissers, maar ook voor gezondheid, welzijn en het benutten, beleven en beschermen van jouw leefomgeving. Wij geven geen stemadvies, maar adviseren wel om je stem uit te brengen en daarbij het belang voor sportvissers mee te nemen.

Waterschapsverkiezingen:

Het kiezen van het algemeen bestuur.

Een waterschap wordt geleid door een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur, die allebei onder leiding staan van een voorzitter (dijk- of watergraaf). Het algemeen bestuur, dat het beleid van het waterschap bepaalt en het dagelijks bestuur controleert, wordt voornamelijk gekozen door de inwoners van het waterschap.

Tijdens de waterschapsverkiezingen kun jij stemmen op kandidaten van landelijke politieke partijen en op partijen die zich specifiek op waterkwesties richten. In sommige waterschappen is het aanbod van partijen daarom groter dan bij gewone verkiezingen. Het is daarom belangrijk om je goed te verdiepen in de diverse partijprogramma’s en de speerpunten van de verschillende kandidaten op de kieslijsten.

Van groot belang

Door te stemmen tijdens de aankomende waterschapsverkiezingen kun je invloed uitoefenen op de samenstelling van het bestuur en de werkwijze van jouw waterschap. Dit heeft invloed op tastbare zaken, zoals het beheer van viswateren, de visstand en de beschikbaarheid van visstekken.

Voor sportvissers is het dus belangrijk om je goed te informeren over de plannen van de partijen en hun kandidaten – zijn deze in lijn met jouw belangen van de hengelsport?

Drenthe

 • CDA: De hengelsport is volgens het CDA van groot sociaal en economisch belang. Zij vinden daarom dat deze activiteit alle ruimte moet krijgen en er voldoende hengelsportvoorzieningen moeten worden gecreëerd. 
 • ChristenUnie: De ChristenUnie willen meer ruimte voor (buiten)sport en ontspanning, goed bevaarbare vaarroutes en pleiten voor meer windenergie op zee. Ze willen een groene/schone leefomgeving en goed oppervlaktewater.
 • D66: D66 wil meer ruimte voor (buiten)sport en ontspanning. Ze zien kansen voor zonnepanelen op water, rekening houdend met de natuur.
 • Forum voor Democratie: FvD zijn voor een respectvolle behandeling van dieren. Ze willen een uitbereiding van de dierenpolitie/handhaving en willen stoppen met gesubsidieerde zonnepark- en windparkprojecten.
 • GroenLinks: wil een betere toegang van natuur voor bezoekers en recreanten, meer water in de woonwijken en willen meer ruimte voor (buiten)sport en ontspanning.
 • JA21: JA21 is voor het voortzetten van een strikt milieubeleid: onze lucht, water en bodem moeten schoon en gezond blijven. Duurzame benutting (zoals vissen, jagen en wildplukken) vormt daarbij een uitstekende garantie voor het behoud van ons landschap.
 • Partij voor de Dieren: PvdD benoemt de sportvisserij expliciet in haar partijprogramma. Zij vinden de sportvisserij ‘hengeljacht’ die ernstig dierenleed veroorzaakt en hierom verboden zou moeten worden. Vislessen en -wedstrijden willen ze ook verbieden.
 • PvdA: De PvdA staat achter de sportvisserij. Meer dan een miljoen Nederlanders beleven er veel plezier aan. Sportvisserij is recreatief en economisch een sector van belang. Bovendien zijn sportvissers ook de ogen en oren op het water die helpen de natuur te verbeteren.
 • PVV: De PVV zijn voor een respectvolle behandeling van dieren. Ze willen een uitbereiding van de dierenpolitie/handhaving en willen stoppen met gesubsidieerde zonnepark- en windparkprojecten.
 • SP: De SP heeft waardering voor hengelsportverenigingen en instanties die verantwoord meedoen aan waterkwaliteitsbeheer, de visstand in hun gebied netjes beheren en de sport niet al te veel prestatiegericht benaderen. De SP ziet niet veel in viswedstrijden waar het gaat om zoveel mogelijk vis te vangen. De SP is dus zeker niet tegen de sportvisserij, maar wel kritisch. De SP is geen voorstander van vislessen op school.
 • Sterk Lokaal Drenthe: Is voorstander van zonnepanelen op water en wil de invasieve aanpak van exotische waterplanten versnellen door de gemeenten en/of samen met het Waterschap te stimuleren.
 • VVD: De VVD wil de zaken voor de sportvisserij graag houden op het huidige niveau. De zaken gaan goed en dat moeten we in stand houden. De VVD is geen voorstander van het opvoeren van extra leerprojecten buiten het reguliere lesprogramma. Als kinderen nog andere zaken willen leren, kan dat prima buiten het lesprogramma. School is voor de basisvakken in het onderwijs, zoals rekenen en taal.

Flevoland

 • 50PLUS: De partij wil meer ruimte voor (buiten)sport en ontspanning, en 50Plus wil waterbeheerders de ruimte geven om meer energie uit water te halen.
 • BBB: BBB is van mening dat de provincie het genieten van de natuur op allerlei manieren moet stimuleren door de bereikbaarheid, bijvoorbeeld via het aanleggen of verbreden van fiets- en voetpaden, te versterken. Hierin moet de provincie ook rekening houden met mensen met een fysieke beperking. De kwaliteit van het natuurbeheer zou verbeterd moeten worden. Hierin kan de boer als (agrarisch) natuurbeheerder een belangrijke rol vervullen.
 • BVNL: Gun de Nederlander de natuur en betuttel niet. Vertrouw op het individu en handhaaf waar nodig. BVNL vindt het ook belangrijk dat Nederland een eigen visserijsector heeft, en dat die voldoende bestaansmogelijkheden heeft.
 • CDA: De hengelsport is volgens het CDA van groot sociaal en economisch belang. Zij vinden daarom dat deze activiteit alle ruimte moet krijgen en er voldoende hengelsportvoorzieningen moeten worden gecreëerd. 
 • ChristenUnie: De ChristenUnie willen meer ruimte voor (buiten)sport en ontspanning, goed bevaarbare vaarroutes en pleiten voor meer windenergie op zee. Ze willen een groene/schone leefomgeving en goed oppervlaktewater.
 • D66: D66 wil meer ruimte voor (buiten)sport en ontspanning. Ze zien kansen voor zonnepanelen op water, rekening houdend met de natuur.
 • Forum voor Democratie: FvD zijn voor een respectvolle behandeling van dieren. Ze willen een uitbereiding van de dierenpolitie/handhaving en willen stoppen met gesubsidieerde zonnepark- en windparkprojecten.
 • GroenLinks: wil een betere toegang van natuur voor bezoekers en recreanten, meer water in de woonwijken en willen meer ruimte voor (buiten)sport en ontspanning.
 • JA21: JA21 is voor het voortzetten van een strikt milieubeleid: onze lucht, water en bodem moeten schoon en gezond blijven. Duurzame benutting (zoals vissen, jagen en wildplukken) vormt daarbij een uitstekende garantie voor het behoud van ons landschap.
 • Krachtig Flevoland: Ze vechten voor duurzaam leven en duurzame omgang met natuur. De beroepsvissers hebben het moeilijk, als ze moeten stoppen dan wel met financiële compensatie.
 • Partij voor de Dieren: PvdD benoemt de sportvisserij expliciet in haar partijprogramma. Zij vinden de sportvisserij ‘hengeljacht’ die ernstig dierenleed veroorzaakt en hierom verboden zou moeten worden. Vislessen en -wedstrijden willen ze ook verbieden.
 • PVV: De PVV zijn voor een respectvolle behandeling van dieren. Ze willen een uitbereiding van de dierenpolitie/handhaving en willen stoppen met gesubsidieerde zonnepark- en windparkprojecten.
 • PvdA: De PvdA staat achter de sportvisserij. Meer dan een miljoen Nederlanders beleven er veel plezier aan. Sportvisserij is recreatief en economisch een sector van belang. Bovendien zijn sportvissers ook de ogen en oren op het water die helpen de natuur te verbeteren.
 • SGP: De SGP wil meer ruimte voor (buiten)sport en ontspanning, goed bevaarbare vaarroutes en pleiten voor meer windenergie op zee. Ze willen een groene/schone leefomgeving en goed oppervlaktewater.
 • SP: De SP heeft waardering voor hengelsportverenigingen en instanties die verantwoord meedoen aan waterkwaliteitsbeheer, de visstand in hun gebied netjes beheren en de sport niet al te veel prestatiegericht benaderen. De SP ziet niet veel in viswedstrijden waar het gaat om zoveel mogelijk vis te vangen. De SP is dus zeker niet tegen de sportvisserij, maar wel kritisch. De SP is geen voorstander van vislessen op school.
 • SterkLokaalFlevoland: Samen met Flevolandse partners zetten we in op versterking van de Flevolandse vrijetijdssector. Dit samen draagt bij aan groei van het aantal banen. Net zoals het inzetten op een sterkere kruisbestuiving van recreatie en toerisme met onder meer cultuur, natuur, sport en archeologie.
 • VVD: De VVD wil de zaken voor de sportvisserij graag houden op het huidige niveau. De zaken gaan goed en dat moeten we in stand houden. De VVD is geen voorstander van het opvoeren van extra leerprojecten buiten het reguliere lesprogramma. Als kinderen nog andere zaken willen leren, kan dat prima buiten het lesprogramma. School is voor de basisvakken in het onderwijs, zoals rekenen en taal.

Friesland

 • 50PLUS: De partij wil meer ruimte voor (buiten)sport en ontspanning, en 50Plus wil waterbeheerders de ruimte geven om meer energie uit water te halen.
 • AWP voor Water, Klimaat en Natuur: Waterschap: Ze bevorderen de toegankelijk voor vissers en zetten actief in op de aanleg van natuurvriendelijke oevers tot een samenhangende groenblauwe verbinding tussen verschillende natuurgebieden. Vrije vismigratie bevorderen, met specifiek aandacht voor glasaal en paling.
 • BBB: BBB is van mening dat de provincie het genieten van de natuur op allerlei manieren moet stimuleren door de bereikbaarheid, bijvoorbeeld via het aanleggen of verbreden van fiets- en voetpaden, te versterken. Hierin moet de provincie ook rekening houden met mensen met een fysieke beperking. De kwaliteit van het natuurbeheer zou verbeterd moeten worden. Hierin kan de boer als (agrarisch) natuurbeheerder een belangrijke rol vervullen.
 • BVNL: Gun de Nederlander de natuur en betuttel niet. Vertrouw op het individu en handhaaf waar nodig. BVNL vindt het ook belangrijk dat Nederland een eigen visserijsector heeft, en dat die voldoende bestaansmogelijkheden heeft.
 • CDA: De hengelsport is volgens het CDA van groot sociaal en economisch belang. Zij vinden daarom dat deze activiteit alle ruimte moet krijgen en er voldoende hengelsportvoorzieningen moeten worden gecreëerd. 
 • ChristenUnie: De ChristenUnie willen meer ruimte voor (buiten)sport en ontspanning, goed bevaarbare vaarroutes en pleiten voor meer windenergie op zee. Ze willen een groene/schone leefomgeving en goed oppervlaktewater.
 • D66: D66 wil meer ruimte voor (buiten)sport en ontspanning. Ze zien kansen voor zonnepanelen op water, rekening houdend met de natuur.
 • Forum voor Democratie: FvD zijn voor een respectvolle behandeling van dieren. Ze willen een uitbereiding van de dierenpolitie/handhaving en willen stoppen met gesubsidieerde zonnepark- en windparkprojecten.
 • FNP: FNP vind dat er actiefs gestuurd moet worden op goed water en natuurbeleid. Het natuurbeleid moet maatwerk zijn wanneer dat nodig is.
 • GroenLinks: wil een betere toegang van natuur voor bezoekers en recreanten, meer water in de woonwijken en willen meer ruimte voor (buiten)sport en ontspanning.
 • JA21: JA21 is voor het voortzetten van een strikt milieubeleid: onze lucht, water en bodem moeten schoon en gezond blijven. Duurzame benutting (zoals vissen, jagen en wildplukken) vormt daarbij een uitstekende garantie voor het behoud van ons landschap.
 • Partij voor de Dieren: PvdD benoemt de sportvisserij expliciet in haar partijprogramma. Zij vinden de sportvisserij ‘hengeljacht’ die ernstig dierenleed veroorzaakt en hierom verboden zou moeten worden. Vislessen en -wedstrijden willen ze ook verbieden.
 • Provinciaal Belang Fryslân: De vele waterwegen en de kilometers lange fiets- en wandelpaden bieden mogelijkheden voor ontspanning, rust en activiteiten om te genieten van onze mooie provincie. Wel dienen ze goed te onderhouden en veilig te laten zijn. Uitbreiding en ruimte voor ontwikkeling zorgen voor aantrekkelijkheid waar ook de toeristische sector en economie baat bij heeft.
 • PVV: De PVV zijn voor een respectvolle behandeling van dieren. Ze willen een uitbereiding van de dierenpolitie/handhaving en willen stoppen met gesubsidieerde zonnepark- en windparkprojecten.
 • PvdA: De PvdA staat achter de sportvisserij. Meer dan een miljoen Nederlanders beleven er veel plezier aan. Sportvisserij is recreatief en economisch een sector van belang. Bovendien zijn sportvissers ook de ogen en oren op het water die helpen de natuur te verbeteren.
 • SP: De SP heeft waardering voor hengelsportverenigingen en instanties die verantwoord meedoen aan waterkwaliteitsbeheer, de visstand in hun gebied netjes beheren en de sport niet al te veel prestatiegericht benaderen. De SP ziet niet veel in viswedstrijden waar het gaat om zoveel mogelijk vis te vangen. De SP is dus zeker niet tegen de sportvisserij, maar wel kritisch. De SP is geen voorstander van vislessen op school.
 • VVD: De VVD wil de zaken voor de sportvisserij graag houden op het huidige niveau. De zaken gaan goed en dat moeten we in stand houden. De VVD is geen voorstander van het opvoeren van extra leerprojecten buiten het reguliere lesprogramma. Als kinderen nog andere zaken willen leren, kan dat prima buiten het lesprogramma. School is voor de basisvakken in het onderwijs, zoals rekenen en taal.

Gelderland

 • 50PLUS: De partij wil meer ruimte voor (buiten)sport en ontspanning, en 50Plus wil waterbeheerders de ruimte geven om meer energie uit water te halen.
 • BBB: BBB is van mening dat de provincie het genieten van de natuur op allerlei manieren moet stimuleren door de bereikbaarheid, bijvoorbeeld via het aanleggen of verbreden van fiets- en voetpaden, te versterken. Hierin moet de provincie ook rekening houden met mensen met een fysieke beperking. De kwaliteit van het natuurbeheer zou verbeterd moeten worden. Hierin kan de boer als (agrarisch) natuurbeheerder een belangrijke rol vervullen.
 • BVNL: Gun de Nederlander de natuur en betuttel niet. Vertrouw op het individu en handhaaf waar nodig. BVNL vindt het ook belangrijk dat Nederland een eigen visserijsector heeft, en dat die voldoende bestaansmogelijkheden heeft.
 • CDA: De hengelsport is volgens het CDA van groot sociaal en economisch belang. Zij vinden daarom dat deze activiteit alle ruimte moet krijgen en er voldoende hengelsportvoorzieningen moeten worden gecreëerd. 
 • ChristenUnie: De ChristenUnie willen meer ruimte voor (buiten)sport en ontspanning, goed bevaarbare vaarroutes en pleiten voor meer windenergie op zee. Ze willen een groene/schone leefomgeving en goed oppervlaktewater.
 • D66: D66 wil meer ruimte voor (buiten)sport en ontspanning. Ze zien kansen voor zonnepanelen op water, rekening houdend met de natuur.
 • Forum voor Democratie: FvD zijn voor een respectvolle behandeling van dieren. Ze willen een uitbereiding van de dierenpolitie/handhaving en willen stoppen met gesubsidieerde zonnepark- en windparkprojecten.
 • GroenLinks: wil een betere toegang van natuur voor bezoekers en recreanten, meer water in de woonwijken en willen meer ruimte voor (buiten)sport en ontspanning.
 • JA21: JA21 is voor het voortzetten van een strikt milieubeleid: onze lucht, water en bodem moeten schoon en gezond blijven. Duurzame benutting (zoals vissen, jagen en wildplukken) vormt daarbij een uitstekende garantie voor het behoud van ons landschap.
 • Lokale Partijen Gelderland (LPG): Geen verdere uitbreiding van de huidige Gelderse Natura-2000 gebieden en inperken waar dit nog kan.
 • Ons Gelderland: Mens en natuur moeten in harmonie samen bestaan. SAMEN zijn wij verantwoordelijk voor ONZE natuur.
 • Partij voor de Dieren: PvdD benoemt de sportvisserij expliciet in haar partijprogramma. Zij vinden de sportvisserij ‘hengeljacht’ die ernstig dierenleed veroorzaakt en hierom verboden zou moeten worden. Vislessen en -wedstrijden willen ze ook verbieden.
 • PvdA: De PvdA staat achter de sportvisserij. Meer dan een miljoen Nederlanders beleven er veel plezier aan. Sportvisserij is recreatief en economisch een sector van belang. Bovendien zijn sportvissers ook de ogen en oren op het water die helpen de natuur te verbeteren.
 • PVV: De PVV zijn voor een respectvolle behandeling van dieren. Ze willen een uitbereiding van de dierenpolitie/handhaving en willen stoppen met gesubsidieerde zonnepark- en windparkprojecten.
 • SGP: De SGP wil meer ruimte voor (buiten)sport en ontspanning, goed bevaarbare vaarroutes en pleiten voor meer windenergie op zee. Ze willen een groene/schone leefomgeving en goed oppervlaktewater.
 • SP: De SP heeft waardering voor hengelsportverenigingen en instanties die verantwoord meedoen aan waterkwaliteitsbeheer, de visstand in hun gebied netjes beheren en de sport niet al te veel prestatiegericht benaderen. De SP ziet niet veel in viswedstrijden waar het gaat om zoveel mogelijk vis te vangen. De SP is dus zeker niet tegen de sportvisserij, maar wel kritisch. De SP is geen voorstander van vislessen op school.
 • VVD: De VVD wil de zaken voor de sportvisserij graag houden op het huidige niveau. De zaken gaan goed en dat moeten we in stand houden. De VVD is geen voorstander van het opvoeren van extra leerprojecten buiten het reguliere lesprogramma. Als kinderen nog andere zaken willen leren, kan dat prima buiten het lesprogramma. School is voor de basisvakken in het onderwijs, zoals rekenen en taal.
 • Volt: Volt wil de balans tussen mens en natuur versterken, door de biodiversiteit te vergroten is er meer ruimte voor recreatie en natuurinclusieve landbouw.

Groningen

 • 50PLUS: De partij wil meer ruimte voor (buiten)sport en ontspanning, en 50Plus wil waterbeheerders de ruimte geven om meer energie uit water te halen.
 • BVNL: Gun de Nederlander de natuur en betuttel niet. Vertrouw op het individu en handhaaf waar nodig. BVNL vindt het ook belangrijk dat Nederland een eigen visserijsector heeft, en dat die voldoende bestaansmogelijkheden heeft.
 • BBB: BBB is van mening dat de provincie het genieten van de natuur op allerlei manieren moet stimuleren door de bereikbaarheid, bijvoorbeeld via het aanleggen of verbreden van fiets- en voetpaden, te versterken. Hierin moet de provincie ook rekening houden met mensen met een fysieke beperking. De kwaliteit van het natuurbeheer zou verbeterd moeten worden. Hierin kan de boer als (agrarisch) natuurbeheerder een belangrijke rol vervullen.
 • CDA: De hengelsport is volgens het CDA van groot sociaal en economisch belang. Zij vinden daarom dat deze activiteit alle ruimte moet krijgen en er voldoende hengelsportvoorzieningen moeten worden gecreëerd. 
 • ChristenUnie: De ChristenUnie willen meer ruimte voor (buiten)sport en ontspanning, goed bevaarbare vaarroutes en pleiten voor meer windenergie op zee. Ze willen een groene/schone leefomgeving en goed oppervlaktewater.
 • D66: D66 wil meer ruimte voor (buiten)sport en ontspanning. Ze zien kansen voor zonnepanelen op water, rekening houdend met de natuur.
 • Forum voor Democratie: FvD zijn voor een respectvolle behandeling van dieren. Ze willen een uitbereiding van de dierenpolitie/handhaving en willen stoppen met gesubsidieerde zonnepark- en windparkprojecten.
 • GroenLinks: wil een betere toegang van natuur voor bezoekers en recreanten, meer water in de woonwijken en willen meer ruimte voor (buiten)sport en ontspanning.
 • Groninger Belang: Wij zijn voor een betere natuur. Dit is goed voor de leefbaarheid en voor onze recreatieve sector. Dit moet echter SAMEN gebeuren met de betrokken sectoren, waarbij de diverse sectoren niet tegen elkaar worden uitgespeeld.
 • JA21: JA21 is voor het voortzetten van een strikt milieubeleid: onze lucht, water en bodem moeten schoon en gezond blijven. Duurzame benutting (zoals vissen, jagen en wildplukken) vormt daarbij een uitstekende garantie voor het behoud van ons landschap.
 • Jezus Leeft: Mensen horen thuis in de natuur en moeten niet in flats of steden worden opgesloten. Er is ruimte voor recreatie in de natuur en een gezonde leefomgeving.
 • Partij voor de Dieren: PvdD benoemt de sportvisserij expliciet in haar partijprogramma. Zij vinden de sportvisserij ‘hengeljacht’ die ernstig dierenleed veroorzaakt en hierom verboden zou moeten worden. Vislessen en -wedstrijden willen ze ook verbieden.
 • Partij voor het Noorden: De Partij vóór het Noorden wil meer aandacht voor het behoud van en de verruiming van openluchtrecreatie. 
 • PVV: De PVV zijn voor een respectvolle behandeling van dieren. Ze willen een uitbereiding van de dierenpolitie/handhaving en willen stoppen met gesubsidieerde zonnepark- en windparkprojecten.
 • PvdA: De PvdA staat achter de sportvisserij. Meer dan een miljoen Nederlanders beleven er veel plezier aan. Sportvisserij is recreatief en economisch een sector van belang. Bovendien zijn sportvissers ook de ogen en oren op het water die helpen de natuur te verbeteren.
 • SGP: De SGP wil meer ruimte voor (buiten)sport en ontspanning, goed bevaarbare vaarroutes en pleiten voor meer windenergie op zee. Ze willen een groene/schone leefomgeving en goed oppervlaktewater.
 • SP: De SP heeft waardering voor hengelsportverenigingen en instanties die verantwoord meedoen aan waterkwaliteitsbeheer, de visstand in hun gebied netjes beheren en de sport niet al te veel prestatiegericht benaderen. De SP ziet niet veel in viswedstrijden waar het gaat om zoveel mogelijk vis te vangen. De SP is dus zeker niet tegen de sportvisserij, maar wel kritisch. De SP is geen voorstander van vislessen op school.
 • VVD: De VVD wil de zaken voor de sportvisserij graag houden op het huidige niveau. De zaken gaan goed en dat moeten we in stand houden. De VVD is geen voorstander van het opvoeren van extra leerprojecten buiten het reguliere lesprogramma. Als kinderen nog andere zaken willen leren, kan dat prima buiten het lesprogramma. School is voor de basisvakken in het onderwijs, zoals rekenen en taal.
 • Volt: Volt wil de balans tussen mens en natuur versterken, door de biodiversiteit te vergroten is er meer ruimte voor recreatie en natuurinclusieve landbouw.

Limburg

 • 50PLUS: De partij wil meer ruimte voor (buiten)sport en ontspanning, en 50Plus wil waterbeheerders de ruimte geven om meer energie uit water te halen.
 • Bij1: BIJ1 ziet een samenleving voor zich waarin we solidair zijn met alles dat leeft. Waarin we erkennen dat de eenheid van mens, dier en natuur een onschatbare overvloed biedt.
 • BBB: BBB is van mening dat de provincie het genieten van de natuur op allerlei manieren moet stimuleren door de bereikbaarheid, bijvoorbeeld via het aanleggen of verbreden van fiets- en voetpaden, te versterken. Hierin moet de provincie ook rekening houden met mensen met een fysieke beperking. De kwaliteit van het natuurbeheer zou verbeterd moeten worden. Hierin kan de boer als (agrarisch) natuurbeheerder een belangrijke rol vervullen.
 • CDA: De hengelsport is volgens het CDA van groot sociaal en economisch belang. Zij vinden daarom dat deze activiteit alle ruimte moet krijgen en er voldoende hengelsportvoorzieningen moeten worden gecreëerd. 
 • ChristenUnie: De ChristenUnie willen meer ruimte voor (buiten)sport en ontspanning, goed bevaarbare vaarroutes en pleiten voor meer windenergie op zee. Ze willen een groene/schone leefomgeving en goed oppervlaktewater.
 • DENK: Alle Nederlanders moeten kunnen genieten van het groen, water en onze natuur, ook in de buurt van de eigen woning. Het sporten in de buitenruimte vind DENK belangrijk.
 • D66: D66 wil meer ruimte voor (buiten)sport en ontspanning. Ze zien kansen voor zonnepanelen op water, rekening houdend met de natuur.
 • Forum voor Democratie: FvD zijn voor een respectvolle behandeling van dieren. Ze willen een uitbereiding van de dierenpolitie/handhaving en willen stoppen met gesubsidieerde zonnepark- en windparkprojecten.
 • GroenLinks: wil een betere toegang van natuur voor bezoekers en recreanten, meer water in de woonwijken en willen meer ruimte voor (buiten)sport en ontspanning.
 • JA21: JA21 is voor het voortzetten van een strikt milieubeleid: onze lucht, water en bodem moeten schoon en gezond blijven. Duurzame benutting (zoals vissen, jagen en wildplukken) vormt daarbij een uitstekende garantie voor het behoud van ons landschap.
 • Partij voor de Dieren: PvdD benoemt de sportvisserij expliciet in haar partijprogramma. Zij vinden de sportvisserij ‘hengeljacht’ die ernstig dierenleed veroorzaakt en hierom verboden zou moeten worden. Vislessen en -wedstrijden willen ze ook verbieden.
 • PVV: De PVV zijn voor een respectvolle behandeling van dieren. Ze willen een uitbereiding van de dierenpolitie/handhaving en willen stoppen met gesubsidieerde zonnepark- en windparkprojecten.
 • PvdA: De PvdA staat achter de sportvisserij. Meer dan een miljoen Nederlanders beleven er veel plezier aan. Sportvisserij is recreatief en economisch een sector van belang. Bovendien zijn sportvissers ook de ogen en oren op het water die helpen de natuur te verbeteren.
 • SGP: De SGP wil meer ruimte voor (buiten)sport en ontspanning, goed bevaarbare vaarroutes en pleiten voor meer windenergie op zee. Ze willen een groene/schone leefomgeving en goed oppervlaktewater.
 • SP: De SP heeft waardering voor hengelsportverenigingen en instanties die verantwoord meedoen aan waterkwaliteitsbeheer, de visstand in hun gebied netjes beheren en de sport niet al te veel prestatiegericht benaderen. De SP ziet niet veel in viswedstrijden waar het gaat om zoveel mogelijk vis te vangen. De SP is dus zeker niet tegen de sportvisserij, maar wel kritisch. De SP is geen voorstander van vislessen op school.
 • VVD: De VVD wil de zaken voor de sportvisserij graag houden op het huidige niveau. De zaken gaan goed en dat moeten we in stand houden. De VVD is geen voorstander van het opvoeren van extra leerprojecten buiten het reguliere lesprogramma. Als kinderen nog andere zaken willen leren, kan dat prima buiten het lesprogramma. School is voor de basisvakken in het onderwijs, zoals rekenen en taal.
 • Volt: Volt wil de balans tussen mens en natuur versterken, door de biodiversiteit te vergroten is er meer ruimte voor recreatie en natuurinclusieve landbouw.

Noord-Brabant

 • 50PLUS: De partij wil meer ruimte voor (buiten)sport en ontspanning, en 50Plus wil waterbeheerders de ruimte geven om meer energie uit water te halen.
 • Alliantie: Natuurgebieden zijn bedoeld voor het behouden van de natuurlijke soortenrijkdom, maar ook voor recreatie. Daarom mag er ook ruimte zijn voor wandel-, ruiter- en mountainbikepaden, zolang er ook maar voldoende delen van de gebieden onverstoord blijven.
 • AWP voor water, klimaat en natuur:Ze bevorderen de toegankelijk voor vissers en zetten actief in op de aanleg van natuurvriendelijke oevers tot een samenhangende groenblauwe verbinding tussen verschillende natuurgebieden. Vrije vismigratie bevorderen, met specifiek aandacht voor glasaal en paling.
 • BBB: BBB is van mening dat de provincie het genieten van de natuur op allerlei manieren moet stimuleren door de bereikbaarheid, bijvoorbeeld via het aanleggen of verbreden van fiets- en voetpaden, te versterken. Hierin moet de provincie ook rekening houden met mensen met een fysieke beperking. De kwaliteit van het natuurbeheer zou verbeterd moeten worden. Hierin kan de boer als (agrarisch) natuurbeheerder een belangrijke rol vervullen.
 • BVNL: Gun de Nederlander de natuur en betuttel niet. Vertrouw op het individu en handhaaf waar nodig. BVNL vindt het ook belangrijk dat Nederland een eigen visserijsector heeft, en dat die voldoende bestaansmogelijkheden heeft.
 • CDA: De hengelsport is volgens het CDA van groot sociaal en economisch belang. Zij vinden daarom dat deze activiteit alle ruimte moet krijgen en er voldoende hengelsportvoorzieningen moeten worden gecreëerd. 
 • ChristenUnie-SGP: De ChristenUnie en SGP willen meer ruimte voor (buiten)sport en ontspanning, goed bevaarbare vaarroutes en pleiten voor meer windenergie op zee. Ze willen een groene/schone leefomgeving en goed oppervlaktewater.
 • D66: D66 wil meer ruimte voor (buiten)sport en ontspanning. Ze zien kansen voor zonnepanelen op water, rekening houdend met de natuur.
 • Forum voor Democratie: FvD zijn voor een respectvolle behandeling van dieren. Ze willen een uitbereiding van de dierenpolitie/handhaving en willen stoppen met gesubsidieerde zonnepark- en windparkprojecten.
 • GroenLinks: wil een betere toegang van natuur voor bezoekers en recreanten, meer water in de woonwijken en willen meer ruimte voor (buiten)sport en ontspanning.
 • JA21: JA21 is voor het voortzetten van een strikt milieubeleid: onze lucht, water en bodem moeten schoon en gezond blijven. Duurzame benutting (zoals vissen, jagen en wildplukken) vormt daarbij een uitstekende garantie voor het behoud van ons landschap.
 • Jezus Leeft: Mensen horen thuis in de natuur en moeten niet in flats of steden worden opgesloten. Er is ruimte voor recreatie in de natuur en een gezonde leefomgeving.
 • Lokaal Brabant: We staan geen ontwikkelingen toe die haaks staan op onze taken met betrekking tot de vaarwegen, het grondwater, de zwemwaterkwaliteit en schoon drinkwater. Hierbij geldt dat Lokaal Brabant vertrouwen heeft in het gezonde verstand van gemeenten, waterschappen en de betrokken inwoners.
 • Ouderen Appèl – Hart voor Brabant: Samen kunnen we werken dat wij droge voeten houden en toch voldoende zuiver water beschikbaar is voor onze leefomgeving en agrarische gebieden. Met respect voor cultuur- en recreatieomgeving.
 • Partij voor de Dieren: PvdD benoemt de sportvisserij expliciet in haar partijprogramma. Zij vinden de sportvisserij ‘hengeljacht’ die ernstig dierenleed veroorzaakt en hierom verboden zou moeten worden. Vislessen en -wedstrijden willen ze ook verbieden.
 • PVV: De PVV zijn voor een respectvolle behandeling van dieren. Ze willen een uitbereiding van de dierenpolitie/handhaving en willen stoppen met gesubsidieerde zonnepark- en windparkprojecten.
 • PvdA: De PvdA staat achter de sportvisserij. Meer dan een miljoen Nederlanders beleven er veel plezier aan. Sportvisserij is recreatief en economisch een sector van belang. Bovendien zijn sportvissers ook de ogen en oren op het water die helpen de natuur te verbeteren.
 • SP: De SP heeft waardering voor hengelsportverenigingen en instanties die verantwoord meedoen aan waterkwaliteitsbeheer, de visstand in hun gebied netjes beheren en de sport niet al te veel prestatiegericht benaderen. De SP ziet niet veel in viswedstrijden waar het gaat om zoveel mogelijk vis te vangen. De SP is dus zeker niet tegen de sportvisserij, maar wel kritisch. De SP is geen voorstander van vislessen op school.
 • Volt: Volt wil de balans tussen mens en natuur versterken, door de biodiversiteit te vergroten is er meer ruimte voor recreatie en natuurinclusieve landbouw.
 • VVD: De VVD wil de zaken voor de sportvisserij graag houden op het huidige niveau. De zaken gaan goed en dat moeten we in stand houden. De VVD is geen voorstander van het opvoeren van extra leerprojecten buiten het reguliere lesprogramma. Als kinderen nog andere zaken willen leren, kan dat prima buiten het lesprogramma. School is voor de basisvakken in het onderwijs, zoals rekenen en taal.

Noord-Holland

 • 50PLUS: De partij wil meer ruimte voor (buiten)sport en ontspanning, en 50Plus wil waterbeheerders de ruimte geven om meer energie uit water te halen.
 • AWP voor water, klimaat en natuur: Ze bevorderen de toegankelijk voor vissers en zetten actief in op de aanleg van natuurvriendelijke oevers tot een samenhangende groenblauwe verbinding tussen verschillende natuurgebieden. Vrije vismigratie bevorderen, met specifiek aandacht voor glasaal en paling.
 • BBB: BBB is van mening dat de provincie het genieten van de natuur op allerlei manieren moet stimuleren door de bereikbaarheid, bijvoorbeeld via het aanleggen of verbreden van fiets- en voetpaden, te versterken. Hierin moet de provincie ook rekening houden met mensen met een fysieke beperking. De kwaliteit van het natuurbeheer zou verbeterd moeten worden. Hierin kan de boer als (agrarisch) natuurbeheerder een belangrijke rol vervullen.
 • BVNL: Gun de Nederlander de natuur en betuttel niet. Vertrouw op het individu en handhaaf waar nodig. BVNL vindt het ook belangrijk dat Nederland een eigen visserijsector heeft, en dat die voldoende bestaansmogelijkheden heeft.
 • CDA: De hengelsport is volgens het CDA van groot sociaal en economisch belang. Zij vinden daarom dat deze activiteit alle ruimte moet krijgen en er voldoende hengelsportvoorzieningen moeten worden gecreëerd. 
 • ChristenUnie: De ChristenUnie willen meer ruimte voor (buiten)sport en ontspanning, goed bevaarbare vaarroutes en pleiten voor meer windenergie op zee. Ze willen een groene/schone leefomgeving en goed oppervlaktewater.
 • CODE ORANJE: Geen partijprogramma beschikbaar.
 • D66: D66 wil meer ruimte voor (buiten)sport en ontspanning. Ze zien kansen voor zonnepanelen op water, rekening houdend met de natuur.
 • DENK: Alle Nederlanders moeten kunnen genieten van het groen, water en onze natuur, ook in de buurt van de eigen woning. Het sporten in de buitenruimte vind DENK belangrijk.
 • Forum voor Democratie: FvD zijn voor een respectvolle behandeling van dieren. Ze willen een uitbereiding van de dierenpolitie/handhaving en willen stoppen met gesubsidieerde zonnepark- en windparkprojecten.
 • GroenLinks: wil een betere toegang van natuur voor bezoekers en recreanten, meer water in de woonwijken en willen meer ruimte voor (buiten)sport en ontspanning.
 • JA21: JA21 is voor het voortzetten van een strikt milieubeleid: onze lucht, water en bodem moeten schoon en gezond blijven. Duurzame benutting (zoals vissen, jagen en wildplukken) vormt daarbij een uitstekende garantie voor het behoud van ons landschap.
 • Jezus Leeft: Mensen horen thuis in de natuur en moeten niet in flats of steden worden opgesloten. Er is ruimte voor recreatie in de natuur en een gezonde leefomgeving.
 • Namens Noord-Hollanders: N-NH. heeft bij het wonen aandacht voor een prettige leefomgeving en goede voorzieningen, en wil dat er zoveel mogelijk bereikbare natuur is voor alle Noord-Hollanders.
 • Nederland met een PLAN (SVP): Meer balans en diversiteit tussen mens, plant en dier door actieve aanpak van lucht, water en bodemvervuiling en meer ruimte voor de vrije natuur. 
 • Onafhankelijke Politiek-NH (OPNH): Vissers moeten de ruimte krijgen om te kunnen vissen. 
 • Partij voor de Dieren: PvdD benoemt de sportvisserij expliciet in haar partijprogramma. Zij vinden de sportvisserij ‘hengeljacht’ die ernstig dierenleed veroorzaakt en hierom verboden zou moeten worden. Vislessen en -wedstrijden willen ze ook verbieden.
 • PVV: De PVV zijn voor een respectvolle behandeling van dieren. Ze willen een uitbereiding van de dierenpolitie/handhaving en willen stoppen met gesubsidieerde zonnepark- en windparkprojecten.
 • Piratenpartij: Meervoudig ruimtegebruik, waarbij natuurinclusieve landbouw bijvoorbeeld ook geschikt wordt gemaakt voor recreatie.
 • PvdA: De PvdA staat achter de sportvisserij. Meer dan een miljoen Nederlanders beleven er veel plezier aan. Sportvisserij is recreatief en economisch een sector van belang. Bovendien zijn sportvissers ook de ogen en oren op het water die helpen de natuur te verbeteren.
 • SP: De SP heeft waardering voor hengelsportverenigingen en instanties die verantwoord meedoen aan waterkwaliteitsbeheer, de visstand in hun gebied netjes beheren en de sport niet al te veel prestatiegericht benaderen. De SP ziet niet veel in viswedstrijden waar het gaat om zoveel mogelijk vis te vangen. De SP is dus zeker niet tegen de sportvisserij, maar wel kritisch. De SP is geen voorstander van vislessen op school.
 • Volt: Volt wil de balans tussen mens en natuur versterken, door de biodiversiteit te vergroten is er meer ruimte voor recreatie en natuurinclusieve landbouw.
 • VVD: De VVD wil de zaken voor de sportvisserij graag houden op het huidige niveau. De zaken gaan goed en dat moeten we in stand houden. De VVD is geen voorstander van het opvoeren van extra leerprojecten buiten het reguliere lesprogramma. Als kinderen nog andere zaken willen leren, kan dat prima buiten het lesprogramma. School is voor de basisvakken in het onderwijs, zoals rekenen en taal.

Overijssel

 • 50PLUS: De partij wil meer ruimte voor (buiten)sport en ontspanning, en 50Plus wil waterbeheerders de ruimte geven om meer energie uit water te halen.
 • Alliantie: Natuurgebieden zijn bedoeld voor het behouden van de natuurlijke soortenrijkdom, maar ook voor recreatie. Daarom mag er ook ruimte zijn voor wandel-, ruiter- en mountainbikepaden, zolang er ook maar voldoende delen van de gebieden onverstoord blijven.
 • BBB: BBB is van mening dat de provincie het genieten van de natuur op allerlei manieren moet stimuleren door de bereikbaarheid, bijvoorbeeld via het aanleggen of verbreden van fiets- en voetpaden, te versterken. Hierin moet de provincie ook rekening houden met mensen met een fysieke beperking. De kwaliteit van het natuurbeheer zou verbeterd moeten worden. Hierin kan de boer als (agrarisch) natuurbeheerder een belangrijke rol vervullen.
 • BVNL: Gun de Nederlander de natuur en betuttel niet. Vertrouw op het individu en handhaaf waar nodig. BVNL vindt het ook belangrijk dat Nederland een eigen visserijsector heeft, en dat die voldoende bestaansmogelijkheden heeft.
 • CDA: De hengelsport is volgens het CDA van groot sociaal en economisch belang. Zij vinden daarom dat deze activiteit alle ruimte moet krijgen en er voldoende hengelsportvoorzieningen moeten worden gecreëerd. 
 • ChristenUnie: De ChristenUnie willen meer ruimte voor (buiten)sport en ontspanning, goed bevaarbare vaarroutes en pleiten voor meer windenergie op zee. Ze willen een groene/schone leefomgeving en goed oppervlaktewater.
 • D66: D66 wil meer ruimte voor (buiten)sport en ontspanning. Ze zien kansen voor zonnepanelen op water, rekening houdend met de natuur.
 • Forum voor Democratie: FvD zijn voor een respectvolle behandeling van dieren. Ze willen een uitbereiding van de dierenpolitie/handhaving en willen stoppen met gesubsidieerde zonnepark- en windparkprojecten.
 • GroenLinks: wil een betere toegang van natuur voor bezoekers en recreanten, meer water in de woonwijken en willen meer ruimte voor (buiten)sport en ontspanning.
 • JA21: JA21 is voor het voortzetten van een strikt milieubeleid: onze lucht, water en bodem moeten schoon en gezond blijven. Duurzame benutting (zoals vissen, jagen en wildplukken) vormt daarbij een uitstekende garantie voor het behoud van ons landschap.
 • Jezus Leeft: Mensen horen thuis in de natuur en moeten niet in flats of steden worden opgesloten. Er is ruimte voor recreatie in de natuur en een gezonde leefomgeving.
 • Partij voor de Dieren: PvdD benoemt de sportvisserij expliciet in haar partijprogramma. Zij vinden de sportvisserij ‘hengeljacht’ die ernstig dierenleed veroorzaakt en hierom verboden zou moeten worden. Vislessen en -wedstrijden willen ze ook verbieden.
 • PVV: De PVV zijn voor een respectvolle behandeling van dieren. Ze willen een uitbereiding van de dierenpolitie/handhaving en willen stoppen met gesubsidieerde zonnepark- en windparkprojecten.
 • PvdA: De PvdA staat achter de sportvisserij. Meer dan een miljoen Nederlanders beleven er veel plezier aan. Sportvisserij is recreatief en economisch een sector van belang. Bovendien zijn sportvissers ook de ogen en oren op het water die helpen de natuur te verbeteren.
 • SGP: De SGP willen meer ruimte voor (buiten)sport en ontspanning, goed bevaarbare vaarroutes en pleiten voor meer windenergie op zee. Ze willen een groene/schone leefomgeving en goed oppervlaktewater.
 • SP: De SP heeft waardering voor hengelsportverenigingen en instanties die verantwoord meedoen aan waterkwaliteitsbeheer, de visstand in hun gebied netjes beheren en de sport niet al te veel prestatiegericht benaderen. De SP ziet niet veel in viswedstrijden waar het gaat om zoveel mogelijk vis te vangen. De SP is dus zeker niet tegen de sportvisserij, maar wel kritisch. De SP is geen voorstander van vislessen op school.
 • Samen Lokaal Twente: Zet in op een gebiedsgerichte aanpak voor de opgave van water, natuur, klimaat en stikstof. Daarbij vinden wij, dat dit in samenhang moet worden bekeken.
 • Volt: Volt wil de balans tussen mens en natuur versterken, door de biodiversiteit te vergroten is er meer ruimte voor recreatie en natuurinclusieve landbouw.
 • VVD: De VVD wil de zaken voor de sportvisserij graag houden op het huidige niveau. De zaken gaan goed en dat moeten we in stand houden. De VVD is geen voorstander van het opvoeren van extra leerprojecten buiten het reguliere lesprogramma. Als kinderen nog andere zaken willen leren, kan dat prima buiten het lesprogramma. School is voor de basisvakken in het onderwijs, zoals rekenen en taal.

Utrecht

 • 50PLUS: De partij wil meer ruimte voor (buiten)sport en ontspanning, en 50Plus wil waterbeheerders de ruimte geven om meer energie uit water te halen.
 • BVNL: Gun de Nederlander de natuur en betuttel niet. Vertrouw op het individu en handhaaf waar nodig. BVNL vindt het ook belangrijk dat Nederland een eigen visserijsector heeft, en dat die voldoende bestaansmogelijkheden heeft.
 • BBB: BBB is van mening dat de provincie het genieten van de natuur op allerlei manieren moet stimuleren door de bereikbaarheid, bijvoorbeeld via het aanleggen of verbreden van fiets- en voetpaden, te versterken. Hierin moet de provincie ook rekening houden met mensen met een fysieke beperking. De kwaliteit van het natuurbeheer zou verbeterd moeten worden. Hierin kan de boer als (agrarisch) natuurbeheerder een belangrijke rol vervullen.
 • CDA: De hengelsport is volgens het CDA van groot sociaal en economisch belang. Zij vinden daarom dat deze activiteit alle ruimte moet krijgen en er voldoende hengelsportvoorzieningen moeten worden gecreëerd. 
 • ChristenUnie: De ChristenUnie willen meer ruimte voor (buiten)sport en ontspanning, goed bevaarbare vaarroutes en pleiten voor meer windenergie op zee. Ze willen een groene/schone leefomgeving en goed oppervlaktewater.
 • DENK: Alle Nederlanders moeten kunnen genieten van het groen, water en onze natuur, ook in de buurt van de eigen woning. Het sporten in de buitenruimte vind DENK belangrijk.
 • D66: D66 wil meer ruimte voor (buiten)sport en ontspanning. Ze zien kansen voor zonnepanelen op water, rekening houdend met de natuur.
 • Forum voor Democratie: FvD zijn voor een respectvolle behandeling van dieren. Ze willen een uitbereiding van de dierenpolitie/handhaving en willen stoppen met gesubsidieerde zonnepark- en windparkprojecten.
 • GroenLinks: wil een betere toegang van natuur voor bezoekers en recreanten, meer water in de woonwijken en willen meer ruimte voor (buiten)sport en ontspanning.
 • JA21: JA21 is voor het voortzetten van een strikt milieubeleid: onze lucht, water en bodem moeten schoon en gezond blijven. Duurzame benutting (zoals vissen, jagen en wildplukken) vormt daarbij een uitstekende garantie voor het behoud van ons landschap.
 • Partij voor de Dieren: PvdD benoemt de sportvisserij expliciet in haar partijprogramma. Zij vinden de sportvisserij ‘hengeljacht’ die ernstig dierenleed veroorzaakt en hierom verboden zou moeten worden. Vislessen en -wedstrijden willen ze ook verbieden.
 • PvdA: De PvdA staat achter de sportvisserij. Meer dan een miljoen Nederlanders beleven er veel plezier aan. Sportvisserij is recreatief en economisch een sector van belang. Bovendien zijn sportvissers ook de ogen en oren op het water die helpen de natuur te verbeteren.
 • PVV: De PVV zijn voor een respectvolle behandeling van dieren. Ze willen een uitbereiding van de dierenpolitie/handhaving en willen stoppen met gesubsidieerde zonnepark- en windparkprojecten.
 • SP: De SP heeft waardering voor hengelsportverenigingen en instanties die verantwoord meedoen aan waterkwaliteitsbeheer, de visstand in hun gebied netjes beheren en de sport niet al te veel prestatiegericht benaderen. De SP ziet niet veel in viswedstrijden waar het gaat om zoveel mogelijk vis te vangen. De SP is dus zeker niet tegen de sportvisserij, maar wel kritisch. De SP is geen voorstander van vislessen op school.
 • SGP: De SGP willen meer ruimte voor (buiten)sport en ontspanning, goed bevaarbare vaarroutes en pleiten voor meer windenergie op zee. Ze willen een groene/schone leefomgeving en goed oppervlaktewater.
 • U26 GEMEENTEN: In eigen omgeving veilig recreëren daarbij is een vrije toegankelijkheid van de recreatiegebieden van groot belang.
 • VVD: De VVD wil de zaken voor de sportvisserij graag houden op het huidige niveau. De zaken gaan goed en dat moeten we in stand houden. De VVD is geen voorstander van het opvoeren van extra leerprojecten buiten het reguliere lesprogramma. Als kinderen nog andere zaken willen leren, kan dat prima buiten het lesprogramma. School is voor de basisvakken in het onderwijs, zoals rekenen en taal.
 • Volt: Volt wil de balans tussen mens en natuur versterken, door de biodiversiteit te vergroten is er meer ruimte voor recreatie en natuurinclusieve landbouw.
 • Zwarte Piet is Zwart: Geen partijprogramma beschikbaar.

Zeeland

 • 50PLUS: De partij wil meer ruimte voor (buiten)sport en ontspanning, en 50Plus wil waterbeheerders de ruimte geven om meer energie uit water te halen.
 • AWP: Ze bevorderen de toegankelijk voor vissers en zetten actief in op de aanleg van natuurvriendelijke oevers tot een samenhangende groenblauwe verbinding tussen verschillende natuurgebieden. Vrije vismigratie bevorderen, met specifiek aandacht voor glasaal en paling.
 • BVNL: Gun de Nederlander de natuur en betuttel niet. Vertrouw op het individu en handhaaf waar nodig. BVNL vindt het ook belangrijk dat Nederland een eigen visserijsector heeft, en dat die voldoende bestaansmogelijkheden heeft.
 • BBB: BBB is van mening dat de provincie het genieten van de natuur op allerlei manieren moet stimuleren door de bereikbaarheid, bijvoorbeeld via het aanleggen of verbreden van fiets- en voetpaden, te versterken. Hierin moet de provincie ook rekening houden met mensen met een fysieke beperking. De kwaliteit van het natuurbeheer zou verbeterd moeten worden. Hierin kan de boer als (agrarisch) natuurbeheerder een belangrijke rol vervullen.
 • CDA: De hengelsport is volgens het CDA van groot sociaal en economisch belang. Zij vinden daarom dat deze activiteit alle ruimte moet krijgen en er voldoende hengelsportvoorzieningen moeten worden gecreëerd. 
 • ChristenUnie: De ChristenUnie willen meer ruimte voor (buiten)sport en ontspanning, goed bevaarbare vaarroutes en pleiten voor meer windenergie op zee. Ze willen een groene/schone leefomgeving en goed oppervlaktewater.
 • D66: D66 wil meer ruimte voor (buiten)sport en ontspanning. Ze zien kansen voor zonnepanelen op water, rekening houdend met de natuur.
 • Forum voor Democratie: FvD zijn voor een respectvolle behandeling van dieren. Ze willen een uitbereiding van de dierenpolitie/handhaving en willen stoppen met gesubsidieerde zonnepark- en windparkprojecten.
 • JA21: JA21 is voor het voortzetten van een strikt milieubeleid: onze lucht, water en bodem moeten schoon en gezond blijven. Duurzame benutting (zoals vissen, jagen en wildplukken) vormt daarbij een uitstekende garantie voor het behoud van ons landschap.
 • Partij voor de Dieren: PvdD benoemt de sportvisserij expliciet in haar partijprogramma. Zij vinden de sportvisserij ‘hengeljacht’ die ernstig dierenleed veroorzaakt en hierom verboden zou moeten worden. Vislessen en -wedstrijden willen ze ook verbieden.
 • Partij Voor Zeeland (PvZ): Stimulering van economische groei en werkgelegenheid in haven en industrie, midden- en kleinbedrijf en de sector toerisme/recreatie (zorgtoerisme). N.B. Bij toeristische sector met name inzetten op kwaliteitsverbetering.
 • PVV: De PVV zijn voor een respectvolle behandeling van dieren. Ze willen een uitbereiding van de dierenpolitie/handhaving en willen stoppen met gesubsidieerde zonnepark- en windparkprojecten.
 • PvdA/Groenlinks: De PvdA staat achter de sportvisserij. Meer dan een miljoen Nederlanders beleven er veel plezier aan. Sportvisserij is recreatief en economisch een sector van belang. Bovendien zijn sportvissers ook de ogen en oren op het water die helpen de natuur te verbeteren. GroenLinks: wil een betere toegang van natuur voor bezoekers en recreanten, meer water in de woonwijken en willen meer ruimte voor (buiten)sport en ontspanning.
 • SGP: De SGP wil meer ruimte voor (buiten)sport en ontspanning, goed bevaarbare vaarroutes en pleiten voor meer windenergie op zee. Ze willen een groene/schone leefomgeving en goed oppervlaktewater.
 • SP: De SP heeft waardering voor hengelsportverenigingen en instanties die verantwoord meedoen aan waterkwaliteitsbeheer, de visstand in hun gebied netjes beheren en de sport niet al te veel prestatiegericht benaderen. De SP ziet niet veel in viswedstrijden waar het gaat om zoveel mogelijk vis te vangen. De SP is dus zeker niet tegen de sportvisserij, maar wel kritisch. De SP is geen voorstander van vislessen op school.
 • VVD: De VVD wil de zaken voor de sportvisserij graag houden op het huidige niveau. De zaken gaan goed en dat moeten we in stand houden. De VVD is geen voorstander van het opvoeren van extra leerprojecten buiten het reguliere lesprogramma. Als kinderen nog andere zaken willen leren, kan dat prima buiten het lesprogramma. School is voor de basisvakken in het onderwijs, zoals rekenen en taal.

Zuid-Holland

 • 50PLUS: De partij wil meer ruimte voor (buiten)sport en ontspanning, en 50Plus wil waterbeheerders de ruimte geven om meer energie uit water te halen.
 • AWP voor water, klimaat en natuur: Ze bevorderen de toegankelijk voor vissers en zetten actief in op de aanleg van natuurvriendelijke oevers tot een samenhangende groenblauwe verbinding tussen verschillende natuurgebieden. Vrije vismigratie bevorderen, met specifiek aandacht voor glasaal en paling.
 • BBB: BBB is van mening dat de provincie het genieten van de natuur op allerlei manieren moet stimuleren door de bereikbaarheid, bijvoorbeeld via het aanleggen of verbreden van fiets- en voetpaden, te versterken. Hierin moet de provincie ook rekening houden met mensen met een fysieke beperking. De kwaliteit van het natuurbeheer zou verbeterd moeten worden. Hierin kan de boer als (agrarisch) natuurbeheerder een belangrijke rol vervullen.
 • BVNL: Gun de Nederlander de natuur en betuttel niet. Vertrouw op het individu en handhaaf waar nodig. BVNL vindt het ook belangrijk dat Nederland een eigen visserijsector heeft, en dat die voldoende bestaansmogelijkheden heeft.
 • CDA: De hengelsport is volgens het CDA van groot sociaal en economisch belang. Zij vinden daarom dat deze activiteit alle ruimte moet krijgen en er voldoende hengelsportvoorzieningen moeten worden gecreëerd. 
 • ChristenUnie: De ChristenUnie willen meer ruimte voor (buiten)sport en ontspanning, goed bevaarbare vaarroutes en pleiten voor meer windenergie op zee. Ze willen een groene/schone leefomgeving en goed oppervlaktewater.
 • DENK: Alle Nederlanders moeten kunnen genieten van het groen, water en onze natuur, ook in de buurt van de eigen woning. Het sporten in de buitenruimte vind DENK belangrijk.
 • D66: D66 wil meer ruimte voor (buiten)sport en ontspanning. Ze zien kansen voor zonnepanelen op water, rekening houdend met de natuur.
 • Forum voor Democratie: FvD zijn voor een respectvolle behandeling van dieren. Ze willen een uitbereiding van de dierenpolitie/handhaving en willen stoppen met gesubsidieerde zonnepark- en windparkprojecten.
 • GOUD: geen natuur of hengelsport specifieke informatie gevonden, wel; De Nederlandse visserij moet meer steun krijgen tegen onredelijke Europese maatregelen. Met een taakstelling voor zowel gezondere als milieuvriendelijke innovaties kan vergroening bij producenten worden afgedwongen.
 • GroenLinks: wil een betere toegang van natuur voor bezoekers en recreanten, meer water in de woonwijken en willen meer ruimte voor (buiten)sport en ontspanning.
 • JA21: JA21 is voor het voortzetten van een strikt milieubeleid: onze lucht, water en bodem moeten schoon en gezond blijven. Duurzame benutting (zoals vissen, jagen en wildplukken) vormt daarbij een uitstekende garantie voor het behoud van ons landschap.
 • Jezus Leeft: Mensen horen thuis in de natuur en moeten niet in flats of steden worden opgesloten. Er is ruimte voor recreatie in de natuur en een gezonde leefomgeving.
 • Partij voor de Dieren: PvdD benoemt de sportvisserij expliciet in haar partijprogramma. Zij vinden de sportvisserij ‘hengeljacht’ die ernstig dierenleed veroorzaakt en hierom verboden zou moeten worden. Vislessen en -wedstrijden willen ze ook verbieden.
 • PVV: De PVV zijn voor een respectvolle behandeling van dieren. Ze willen een uitbereiding van de dierenpolitie/handhaving en willen stoppen met gesubsidieerde zonnepark- en windparkprojecten.
 • PvdA: De PvdA staat achter de sportvisserij. Meer dan een miljoen Nederlanders beleven er veel plezier aan. Sportvisserij is recreatief en economisch een sector van belang. Bovendien zijn sportvissers ook de ogen en oren op het water die helpen de natuur te verbeteren.
 • SGP: De SGP wil meer ruimte voor (buiten)sport en ontspanning, goed bevaarbare vaarroutes en pleiten voor meer windenergie op zee. Ze willen een groene/schone leefomgeving en goed oppervlaktewater.
 • SP: De SP heeft waardering voor hengelsportverenigingen en instanties die verantwoord meedoen aan waterkwaliteitsbeheer, de visstand in hun gebied netjes beheren en de sport niet al te veel prestatiegericht benaderen. De SP ziet niet veel in viswedstrijden waar het gaat om zoveel mogelijk vis te vangen. De SP is dus zeker niet tegen de sportvisserij, maar wel kritisch. De SP is geen voorstander van vislessen op school.
 • Volt: Volt wil de balans tussen mens en natuur versterken, door de biodiversiteit te vergroten is er meer ruimte voor recreatie en natuurinclusieve landbouw.
 • VVD: De VVD wil de zaken voor de sportvisserij graag houden op het huidige niveau. De zaken gaan goed en dat moeten we in stand houden. De VVD is geen voorstander van het opvoeren van extra leerprojecten buiten het reguliere lesprogramma. Als kinderen nog andere zaken willen leren, kan dat prima buiten het lesprogramma. School is voor de basisvakken in het onderwijs, zoals rekenen en taal.

Hoor en wederhoor voor politieke partijen

We geven geen stemadvies, we hebben ons enkel verdiept in actueel beschikbare partijprogramma’s. Mochten er hierboven onwaarheden staan vermeldt, volgens de politieke partij, zullen wij deze direct aanpassen indien we de rectificatie op de mail ontvangen: sportvisbrigade@gmail.com

Ook een relevante hengelsport/sportvissers aanvulling of standpunt/uitleg is welkom via de mail.

Op deze manier bieden we waarheidsgetrouwe informatie waardoor de lezer bewust kan kiezen om een steentje bij te dragen aan het behoud van onze prachtige hobby.

Ons advies!

Wij adviseren daarom alle sportvissers om op 15 maart aanstaande te gaan stemmen bij de Provinciale staten en Waterschapsverkiezingen.

We geven geen stemadvies, maar we raden wel aan om te kijken welke partijen en kandidaten de hengelsport steunen. Op deze manier kun jij door bewust te kiezen een steentje bijdragen aan het behoud van onze prachtige hobby.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *